REGULAMIN SERWISU

„KRÓTKO I ZWIĘŹLE – KURSY E-LEARNING I ONLINE”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa:
 2. Zasady zawierania umów sprzedaży treści cyfrowych za pośrednictwem Strony w zakresie oferowanych przez EAP kursów online oraz e-booków oraz udostępniania pozostałych treści cyfrowych, uprawnienia Klientów związane ze sprzedażą konsumencką (w tym prawo odstąpienia od umowy) jak również zasady reklamacji.
 3. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w tym w szczególności:
 4. Zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
 5. Zasady korzystania z udostępnionych Klientom funkcjonalności w ramach działalności Serwisu w tym w szczególności prawa i obowiązki Klientów oraz EAP w tym zakresie
 6. Regulamin skierowany jest do Klientów korzystających z Serwisu i dokonujących za jego pośrednictwem zakupu Kursów online lub Ebooków, jak również korzystających z Usług Elektronicznych (z wyjątkiem §7 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów będących Konsumentami).
 7. W związku ze świadczeniem usług elektronicznych w ramach działania Serwisu, EAP zobowiązuje się do:
 8. Zagwarantowania Klientom pełnej dostępności niniejszego Regulaminu, w tym zapewnienie możliwości jego pobrania, odtworzenia oraz utrwalenia za pomocą stosowanego przez Użytkownika systemu informatycznego.
 9. Świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z treścią Regulaminu, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z uwzględnieniem przepisów RODO.
 10. Udostępnić bezpłatnie Klientom Regulamin do zapoznania się przed rozpoczęciem świadczenia usług drogą elektroniczną.
 11. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu, Klient jest zobowiązany:
 12. do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu i jego akceptacji,
 13. Po akceptacji Regulaminu – do przestrzegania jego postanowień.
 14. W szczególności – w chwili rejestracji Konta w Serwisie, Klient jest zobowiązany złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiednio widocznego pola w Formularzu Rejestracyjnym, Formularzu Zamówienia, formularzu subskrypcji Newslettera oraz Formularzu Kontaktowym przy oświadczeniu o treści: “Zapoznałem się i akceptuję Regulamin serwisu „Krótko i zwięźle – kursy e-learningowe i online” oraz Politykę prywatności“ .
 15. Brak zapoznania się z Regulaminem i brak jego akceptacji uniemożliwia korzystanie z Serwisu i dokonywanie w nim zakupów.
 16. Postanowienia Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób wskazany w ust. 3 lit. a powyżej nie są wiążące dla Klientów.
 17. Informacje udostępnione w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie mają charakter zaproszenia do zawarcia przez Klienta Umowy.

§2 DEFINICJE

 1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, pisane zarówno z małej jak i dużej litery, mają następujące znaczenie:
 2. Cena – wartość wyrażona w złotych polskich jaką Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za wykupione Produkty.
 3. EAP lub Sprzedawca – oznacza ENTERPRISE ADVISORS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30 – 002) przy ul. Prądnickiej 12 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000805915, NIP 6772446992, REGON: 384462473, email: kursy@enterpriseadvisors.pl, telefon: 535 481 060.
 4. Formularz rejestracji – formularz udostępniony na Stronie internetowej pozwalający Użytkownikowi na założenie Konta Użytkownika w celu korzystania z wykupionych Produktów.
 5. Formularz zamówienia – formularz pozwalający na dokonanie przez Klienta zakupu Produktów dostępnych w Sklepie internetowym.
 6. Klient – osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje zakupu treści cyfrowych lub subskrypcji kursów dostępnych na Stronie.
 7. Konsument –  Klient, będący osobą fizyczną, który dokonuje zakupu treści cyfrowych lub subskrypcji kursów dostępnych na Stronie, przy czym zakup nie jest bezpośrednio związany z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Konto Użytkownika – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualnym loginem i hasłem wskazanym przez Klienta, umożliwiająca Klientowi korzystanie z wykupionych subskrypcji Kursów, zarządzanie nimi, jak również zarządzanie i dostęp do informacji o złożonych zamówieniach. Utworzenie Konta jest niezbędne do realizacji złożonych przez Klienta Zamówień.
 9. Login – adres e-mail Klienta podany podczas tworzenia Konta Użytkownika i używany każdorazowo do logowania się na tym koncie.
 10. Newsletter – informacje wysyłane przez EAP na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, za jego wyraźną zgodą, dotyczące w szczególności Produktów i oferty EAP realizowanej przez Stronę internetową.
 11. Platforma – oprogramowanie posiadające dostęp do Internetu, za pomocą którego Klient może skorzystać z Produktów udostępnionych mu przez EAP na podstawie Umowy.
 12. Produkty – udostępnione w Sklepie internetowym treści cyfrowe, których udostępnienie Klientowi jest przedmiotem Umowy , w tym kursy i szkolenia w formie online, ebooki oraz pozostałe treści cyfrowe, w szczególności audiowizualne, tekstowe, graficzne, fotograficzne oraz dźwiękowe, nie zależnie od tego, czy mają one charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych o charakterze edukacyjnym.
 13. Regulamin –  niniejszy Regulamin Serwisu „Andrzej Borcz – krótko i zwięźle”.
 14. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 15. Serwis lub Strona – serwis internetowy prowadzony pod adresem https://andrzej-borcz.elms.pl/, w którym Klient może nabyć Produkty.
 16. Umowa – umowa zawierana pomiędzy EAP a Klientem dotycząca udostepnienia przez EAP na rzecz Klienta Produktów pozostających w ofercie EAP na Koncie Użytkownika założonym przez Klienta na Platformie.
 17. Usługa elektroniczna – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez EAP na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z umową o świadczenie usług drogą elektroniczną. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące z EAP, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.
 18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 19. Użytkownik – Klient, który dokonał rejestracji i założył Konto Użytkownika.
 20. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy określające w szczególności ilość i rodzaj Produktów do których dostęp zamierza kupić Klient, składane za pośrednictwem Formularza zamówienia.

§3 OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe zarówno dla celów prywatnych, jak i związanych z działalnością gospodarczą Klienta, z tym zastrzeżeniem, że zabroniona jest dalsza sprzedaż Produktów nabytych przez Klienta w Serwisie osobom trzecim w ramach prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej.
  1. Dostępność Produktów udostępnionych w Serwisie przez EAP poza granicami Rzeczpospolitej Polski może być ograniczona ze względu na ograniczenia techniczne.
  1. Korzystanie z Produktów zgodnie z zawartą z EAP Umową jest możliwe wyłącznie za pomocą Platformy.

§4 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W ramach działania Serwisu i Platformy EAP świadczy na rzecz Klientów i Użytkowników następujące usługi elektroniczne:
 2. Formularz rejestracji;
 3. Formularz Zamówienia,
 4. Konto Użytkownika,
 5. Newsletter.
 6. W przypadku korzystania przez Klienta z Serwisu, Klient ma obowiązek korzystać z Usług elektronicznych w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz w sposób, który nie narusza dóbr osobistych EAP lub osób trzecich.
 7. W trakcie korzystania z Serwisu, Klient ma obowiązek powstrzymania się od publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem, jak również stanowiących naruszenie praw autorskich lub wizerunku osób trzecich, od wykorzystania usług świadczonych drogą elektroniczną do publikacji reklam oraz innych informacji o charakterze komercyjnym, w tym w szczególności poprzez rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej, jak również podejmowania jakichkolwiek innych działań, mogących utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu.
 8. EAP zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług elektronicznych w przypadku naruszenia Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa przez Klienta, podania przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, w tym w szczególności danych niezbędnych do realizacji Umowy, podejmowania przez Klienta działań zakłócających działanie Serwisu, w tym korzystanie z niego przez innych Klientów, jak również tymczasowego lub stałego zaprzestania świadczenia usług drogą elektroniczną z uwagi na konserwację lub modyfikacje Serwisu.
 9. Świadczenie drogą elektroniczną usług, wskazanych w ust. 1 powyżej, jest bezpłatne.
 10. Usługa Formularz rejestracyjny polega na udostępnieniu Klientom modułu Serwisu pozwalającego na rejestrację i założenie Konta użytkownika na Platformie. Z usługi Formularz rejestracyjny może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi dane wymagane do rejestracji tj. Imię oraz adres email. W tym celu Klient jest zobowiązany do skorzystania z formularza udostępnionego przez EAP w Serwisie najpóźniej w chwili potwierdzenia zamówienia. Po wypełnieniu  formularza i przesłaniu go do EAP, Klient otrzyma link aktywacyjny wraz z hasłem  tymczasowym do konta, przesłany za pomocą wiadomości email wysłanej na adres wskazany w formularzu, który ma służyć potwierdzeniu przez Klienta faktu rejestracji. Po zalogowaniu do Konta Klient jest zobowiązany do zmiany hasła. Przed zawarciem Umowy Klient jest zobowiązany do wprowadzenia dalszych danych niezbędnych dla prawidłowego wykonania Umowy, w tym wystawienia faktury VAT.
 11. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej w postaci udostępnienia Klientom Formularza Rejestracji jest zawierana na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą autoryzacji konta, która polega na kliknięciu przez Klienta w link przesłany w wiadomości email przesłanej przez Sprzedawcę w celu weryfikacji adresu email Klienta.
 12. Usługa Formularz zamówienia polega na udostępnieniu Klientom modułu umożliwiającego złożenie Zamówienia po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta użytkownika. Z usługi Formularz zamówienia może skorzystać każdy zalogowany Klient. W Formularzu zamówienia Klient dokonuje wyboru formy płatności oraz czasu udostępnienia Produktów. Po wypełnieniu Formularza zamówienia EAP potwierdza fakt złożenia Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości email na adres wskazany w formularzu.
 13. Umowa o świadczenie usługi w postaci składania Zamówień za pośrednictwem Formularza zamówienia jest zawierana na czas oznaczony niezbędny do realizacji Zamówienia i ulega rozwiązaniu z chwilą doręczenia Produktu Klientowi.
 14. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika na Platformie jest udostępniania Klientowi po potwierdzeniu dokonania rejestracji za pomocą Formularza rejestracyjnego na zasadach opisanych w Regulaminie. Usługa polega na udostępnieniu Klientowi Konta na Platformie, obejmującego m.in. możliwość zarządzania danymi Klienta oraz wykupionymi przez Klienta subskrypcjami Produktów, udostępnionymi Produktami, podgląd stanu realizacji zamówień, w tym historii zrealizowanych zamówień.
 15. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia Konta Użytkownika jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana w każdym czasie na żądanie Klienta wyrażone poprzez wysłanie wiadomości email do EAP. Po otrzymaniu żądania, EAP usunie dane z Konta użytkownika, z tym zastrzeżeniem, że dane dotyczące zrealizowanych zamówień mogą podlegać archiwizacji i przechowywaniu przez EAP do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z zawartymi Umowami.
 16. Usługa Newsletter jest udostępniania Klientowi, który wprowadzi do formularza subskrypcyjnego swój adres email. Formularz zapisu na Newsletter został udostępniony na stronie głównej i podstronach strony: https://andrzej-borcz.elms.pl/ . Po dokonaniu zapisu, Klient otrzyma za pośrednictwem wiadomości email link potwierdzający subskrypcję, który należy aktywować poprzez kliknięcie w ten link. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta z chwilą aktywacji subskrypcji.
 17. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newslettera jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana w każdym czasie na żądanie Klienta, wyrażone poprzez kliknięcie w link odwołujący subskrypcję Newslettera zawarty w każdej wiadomości email zawierającej Newsletter wysyłany na adres email wskazany przez Klienta w formularzu subskrypcyjnym.
 18. Jeżeli EAP zaprzestanie świadczenia którejkolwiek z usług elektronicznycch, dane osobowe Klienta zostaną usunięte z bazy danych EAP niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowychod chwili otrzymania żądania skutkującego usunięciem danych, złożonego zgodnie z postanowieniami Regulaminu. EAP każdorazowo powiadomi Klienta o usunięciu jego danych ze swojej bazy.
 19. Niezależnie od postanowień niniejszego §4, umowa o świadczenie usług elektronicznych może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyn, w tym w szczególności EAP może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta podczas Rejestracji.

§5 ZAWIERANIE UMÓW Z KLIENTAMI

 1. Zawarcie Umowy w zakresie udostępnienia Klientowi Produktów jest możliwe tylko po założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika.
  1. Konto Użytkownika jest niezbędne do korzystania z Produktów udostępnianych Klientom przez EAP po zawarciu Umowy.
   1. Klient może zapoznać się z ofertą Produktów EAP na stronie https://andrzej-borcz.elms.pl/strona/10/. Zapoznanie się z ofertą nie wymaga założenia Konta Użytkownika.
   1. Informacja o Cenie jest dostępna przy każdym Produkcie osobno.  
   1. EAP umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu w następujący sposób:
 2. Klient wybiera Produkt poprzez kliknięcie w przycisk “Kup teraz”, po czym przechodzi do formularza Zamówienia.
 3. Klient loguje się lub – jeżeli nie posiada jeszcze Konta Użytkownika – dokonuje rejestracji na Platformie zintegrowanej z Serwisem,
 4. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny,
 5. W celu otrzymania faktury Klient zaznacza odpowiednie pole i podaje dane, faktury wysyłane są w formie elektronicznej w momencie otrzymania zamówienia przez Klienta
 6. Klient przesyła EAP Zamówienie klikając przycisk “Tak, kupuję teraz”. W przypadku Klienta, który zakłada konto na etapie składania Zamówienia wymagana jest akceptacja Regulaminu.
 7. W trakcie składania Zamówienia, do momentu dokonania płatności, Klient ma możliwość rezygnacji z Zamówienia.
 8. Klient zostanie przekierowany do strony zewnętrznego dostawcy usług płatniczych (DotPay), w celu dokonania płatności.
  1. Serwis w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź informację o braku możliwości jej przyjęcia. EAP przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e-mail.
   1. Na końcową kwotę do zapłaty dla Klienta składa się cena za Produkt, o której klient jest informowany w Serwisie i w trakcie składania Zamówienia. Ceny Produktów podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
   1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie każdego z Produktów, w tym w szczególności informacje o szczegółowych właściwościach, zasadach korzystania
   1. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę zostaje zawarta Umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
   1. Każdy z Produktów jest udostępniany Klientowi zgodnie z zasadami korzystania z Produktów opisanymi w §6 poniżej.

§6 ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW

 1. W ramach działania Serwisu, po zawarciu Umowy, Klient może uzyskać dostęp do Produktów w następującej postaci:
 2. Ebook, stanowiący plik elektroniczny udostępniany Klientowi po dokonaniu płatności na jego Koncie Użytkownika do pobrania.
 3. Kurs online, podzielony na moduły, do których dostęp Klient może wykupić łączny dostęp do wszystkich modułów lub dostęp do każdego modułu odrębnie, udostępniane Klientowi po dokonaniu płatności na jego Koncie Użytkownika,
 4. Subskrypcja okresowa, umożliwiająca Użytkownikowi uzyskanie dostępu do wybranego pakietu kursów online, dostępna na okres 1, 3 lub 6 miesięcy.
  1. Ebooki oraz Kursy, których moduły stanowią przedmiot jednorazowego udostępnienia Klientowi, są udostępniane Użytkownikowi za pomocą jego Konta Użytkownika na okres 24 miesięcy począwszy od daty wykupienia dostępu.
  1. Korzystanie z Produktów, udostępnionych Klientowi na podstawie Umowy  nie powoduje przejścia na Klienta jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, z zastrzeżeniem licencji opisanej poniżej.
  1. Klient korzysta z Produktów na podstawie licencji udzielonej przez EAP na korzystanie z Produktu, co do którego Klient zawarł Umowę, przy czym licencja ta ma charakter niewyłączny i niezbywalny, jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz jest odpłatna. Licencja upoważnia Klienta do korzystania z udostępnionych mu Produktów wyłącznie w celach edukacyjnych.
  1. EAP zastrzega, że, niezależnie od innych postanowień Regulaminu, licencja, o której mowa w ust. 5 powyżej, może wygasnąć wskutek utraty przez EAP uprawnień do jej udzielenia Klientowi, w tym w szczególności wskutek utraty lub wygaśnięcia praw autorskich na polu eksploatacji umożliwiającym udzielenie licencji.
  1. Klient nie jest uprawniony do udzielania jakichkolwiek dalszych licencji co do Produktów udostępnionych mu przez EAP na podstawie Umowy.
  1. Kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, zwielokrotnianie lub tworzenie utworów zależnych i opracowań Produktów udostępnionych Klientom, jak również wprowadzanie ich do obrotu jest zabronione.
  1. Udostępnianie przez Klienta środków dostępu do Produktów, jak również do Ebooków lub poszczególnych modułów kursów udostępnionych w ramach zawartych z Klientem Umów  i umożliwianie dostępu do nich osobom trzecim jest zabronione.

§7 PŁATNOŚCI

 1. Płatności z tytułu zawarcia przez Klienta z EAP Umowy są realizowane za pomocą platformy DotPay, prowadzonej przez Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28b, 30-552 Kraków. Płatności w formie przelewu natychmiastowego są realizowane zgodnie z regulaminem operatora platformy DotPay.
 2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24h dni od momentu zawarcia Umowy. O oczekującej płatności Klient zostanie powiadomiony wiadomością e-mail na 8h przed zakończeniem czasu rezerwacji, w której będzie znajdował się link przekierowujący Klienta do dokończenia płatności lub anulowania zamówienia. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji.
 3. W przypadku braku płatności Klient jest informowany o anulowaniu zamówienia za pomocą wiadomości email skierowanej na adres email wskazany w Koncie Użytkownika.

§8 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Aby móc bezpiecznie korzystać z Serwisu, Użytkownik powinien spełnić wymagania techniczne wskazane w ust. 2 poniżej
  1. Warunkiem korzystania z Usług elektronicznych przez Klienta i Użytkownika jest:
 2. Posiadanie dostępu do urządzenia końcowego (komputer, smartfon, tablet itp.), pozwalającego na uzyskanie dostępu do Internetu,
 3. dostęp do przeglądarki internetowej w aktualnej wersji umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych z włączoną obsługą plików „cookies” oraz innych podobnych technologii,
 4. adres email,
 5. w przypadku wyboru kursów i modułów wymagających komunikacji dwukierunkowej – kamera internetowa oraz mikrofon.

§9  PRAWA KONSUMENTA

 1. Klient, który jako Konsument zawarł z EAP Umowę Produktów w celach, które nie są związane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, a Umowa była zawarta z Klientem na odległość, jest uprawniony do odstąpienia od takiej Umowy.
  1. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu do umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
   1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres emai: kursy@enterpriseadvisors.pl. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
   1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientom, jeżeli przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zażądali udostępnienia Produktów przez EAP.
   1. Klient jest każdorazowo informowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Ustawy o prawach konsumenta.

§10 OSTRZEŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. EAP zastrzega, że z uwagi na publiczny charakter Internetu, używanego również do połączenia ze Serwisem, jak również przesyłania danych, w tym poczty elektronicznej, świadczenie usług droga elektroniczną może wiązać się ze standardowym ryzykiem, które Klient akceptuje. W związku ze szczególnym charakterem możliwych zagrożeń, Sprzedawca nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa użytkowania Serwisu. W celu minimalizacji ryzyka i podniesienia poziomu bezpieczeństwa, EAP zaleca Klientom/Użytkownikom stosowanie środków ochrony urządzeń końcowych, z którym Klienci/Użytkownicy korzystają do przeglądania zasobów i dokonywania zakupów Produktów w Serwisie, w tym poprzez wprowadzenie mechanizmów kontroli dostępu do tych urządzeń, instalację oprogramowania antywirusowego, aktualizacje systemu operacyjnego, jak również podłączanie urządzeń końcowych wyłącznie do wiarygodnych sieci bezprzewodowych.
 2. EAP zobowiązuje się zapewnić funkcjonowanie własnego systemu informatycznego, pozwalające na korzystanie z Usług elektronicznych w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich do treści informacji składających się na świadczone usługi.
 3. EAP nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usług, powstałe w wyniku niezbędnych działań technicznych i administracyjnych, zakłócenia w działaniu sieci Internet, dostawy sieci Internet oraz przerwy w dostępie do usług w przypadkach wywołanych siłą wyższą, oraz zaprzestanie świadczenia usług wobec Klientów, którzy dopuścili się naruszenia niniejszego Regulaminu.
 4. EAP nie odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek korzystania przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, skutki wynikłe z podania przez Klienta nieprawdziwych, nieprawidłowych lub niekompletnych informacji, za skutki podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. W zakresie podania danych, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wyłączną odpowiedzialność ponosi Klient.
 5. EAP nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za szkodę powstałą wskutek uniemożliwienia dostępu do danych w przypadku otrzymania przez EAP urzędowego powiadomienia o tym, że przechowywane treści mają charakter bezprawny, a dane te zostały dostarczone EAP przez Klienta, jak również uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 6. W przypadku powstania szkody w zakresie świadczenia Usług Elektronicznych, każda ze stron umowy o świadczenie tych usług, zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu, ma obowiązek naprawienia szkody, którą druga strona poniosła wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu, za wyjątkiem sytuacji w których niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu wynika z okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności.

§11 REKLAMACJE

 1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w wszystkich sprawach funkcjonowaniem Seriwsu. W treści reklamacji należy wskazać w szczególności:
 2. adres elektroniczny (email) Klienta lub inne dane kontaktowe Klienta – w przypadku zgłoszenia reklamacji drogą inną niż wiadomość email,
 3. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. Reklamacje nie zawierające danych wskazanych w ust. 1 powyżej zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 5. Reklamacje Użytkowników można kierować do EAP w następujący sposób:
 6. Pisemnie na adres siedziby, tj. ul. Prądnicka 12. 30-002 Kraków,
 7. na adres elektroniczny: kursy@enterpriseadvisors.pl,
 8. telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod numerem telefonu: 535 481 060
 9. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie informacji zwrotnych wynosi 14 dni. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia EAP zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji do Klienta o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Klienta przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 10. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, faksem lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§12 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 3. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 4. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 6. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
 7. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 8. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 9. Klient jest uprawniony do skorzystania również z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, w tym mediacji. Listy mediatorów oraz ośrodków mediacji są udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 10. Ponadto Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy ODR, służącej do pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§13 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest EAP.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane na zasadach opisanych szczegółowo w Polityce Prywatności.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia ____ roku.
  1. EAP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Regulaminu, z ważnych przyczyn, do których należą w szczególności zmiana przepisów prawa, zmiana sposobu płatności i zasad udostępniania Klientom Produktów – w zakresie w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
  1. EAP powiadomi Klientów i Użytkowników o każdej zmianie regulaminu nie później niż na 7 dni przed dniem jej wejścia w życie. Zmiana regulaminu w postaci nowej wersji Regulaminu będzie publikowana w Serwisie, a ponadto każdy z Użytkowników zostanie powiadomiony o zmianie za pomocą wiadomości email.
  1. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu, Klient powinien poinformować o tym fakcie EAP. Brak akceptacji zmiany regulaminu powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi elektronicznej Konta użytkownika, zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
  1. Umowy dotyczące udostępnienia Klientowi Produktów zawarte przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu, będą realizowane przez EAP na zasadach wynikających z wersji Regulaminu obowiązującej w dniu zawarcia Umowy do upływu czasu udostępnienia Produktów Klientowi.
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, jak również RODO.
  1. Wszelkie spory będą rozpoznawane przez właściwe polskie sądy powszechne.
  1. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://andrzej-borcz.elms.pl/podstrona/1/regulamin.html, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.    

ZAŁĄCZNIK 1 – oświadczenie o odstąpieniu od umowy

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Do:

ENTERPRISE ADVISORS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie

Ul. Prądnicka 12, 30-002 Kraków

Dane Klienta:

– imię i nazwisko: …………………………………..

– numer telefonu/email: ………………………………

Data zawarcia umowy: …………………………………..

Data złożenia oświadczenia:  ……………………………………………..

Niniejszym oświadczam, ze odstępuję od Umowy dotyczącej udostępnienia w formie elektronicznej  następujących Produktów:

…………………………………………………………………………………………….

(proszę wymienić wszystkie zakupione produkty)

Podpis konsumenta: ………………………………………..*

*Jeżeli formularz jest kierowany do sprzedawcy w formie papierowej.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (pouczenie dla konsumentów)

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.  

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) na adres: ENTERPRISE ADVISORS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Prądnicka 12, 30-002 Kraków, email: kursy@enterpriseadvisors.pl .

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej

[proszę wstawić adres strony internetowej]

. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

W przypadku zgłoszenia żądania udostępnienia treści cyfrowych przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz poinformowania przez EAP o skutkach zgłoszenia takiego żądania, tracą Państwo prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta.